GoDaddy Raises Domain Prices

GoDaddy Domain Price Raise